Selecteer een pagina

Boek ‘Verhalen uit het echte Rusland’ bestellen

Verhalen uit het echte Rusland – De Russische samenleving van voor 24 februari 2022, gezien door de ogen van een Nederlander

Hans van der Maarel

Categorie: Verhalen
€ 21,99
Gratis verzending
Levertijd twee tot vijf werkdagen (Nederland en België)
 

Samenvatting

Rusland is een geweldig land. De verhalen in dit boek beschrijven het dagelijks leven van de Russen. Niet de toeristische bezienswaardigheden, maar de plekken waar je als toerist niet komt. Ze zullen uw beeld van Rusland veranderen, want we bezoeken datsja’s, maken kennis met de Baboesjka’s op de markt. We ervaren de Russische banja, waar we met berkentakken geslagen worden. We vinden paddenstoelen in het bos, die we bereiden en eten. Met de nodige humor en relativering worden deze gebeurtenissen verteld. Dit is een boek, dat je voor je bezoek aan dit land gelezen moet hebben. Een boek voor iedereen die in dit land geïnteresseerd is. Het gaat voorbij aan de politiek. Hier spreken mensen zoals jij en ik.

 

 

 

 

Bestellen

Totaal: € -

 

###

Algememe Voorwaarden

 

Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

RuslandReiizen:
alle onderdelen van RuslandReizen;
Klant:
iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst met RuslandReizen;
Partijen:
samenvoeging van RuslandReizen en klant;
Overeenkomst:
iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen RuslandReizen en klant;
Drukkerij:

de drukkerij waar RuslandReizen de door klant bestelde zaken laat vervaardigen.

Verzendbeleid

Nadat uw bestelling plus betaling door ons ontvangen is krijgt u van ons per mail een bevestiging van uw bestelling. De betaling is inclusief portokosten.

De in de prijs verwerkte portokosten bedragen: € 4,65 per verzonden boek (brievenbuspakje). Levertijd twee tot vijf werkdagen (Nederland en België).

Levering

 1. Orders geplaatst door natuurlijke personen (consumenten) worden verwerkt na ontvangst van de betaling, tenzij anders is overeengekomen.
 2. De klant is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.
 3. Indien RuslandReizen een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan twee weken overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient klant RuslandReizen schriftelijk in gebreke te stellen alvorens over te gaan tot het nemen van andere maatregelen.
 4. Indien is overeengekomen dat levering gefaseerd zal worden uitgevoerd kan RuslandReizen de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 5. Indien klant de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van klant nadat RuslandReizen hem heeft verwittigd. Klant zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

Aanbod

 1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.
 2. Gebruikte afbeeldingen laten een waarheidsgetrouwe weergave zien van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud.
 3. RuslandReizen en de drukkerij zullen de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het produceren van de bestellingen van producten en het leveren van diensten.
 4. Het geleverde product (boek) is een natuurproduct dat wil zeggen dat het reageert op temperatuur- en vochtverschillen. De drukker probeert dit zoveel mogelijk te minimaliseren, door onder andere speciale vochtreguleringssystemen. Het product kan daardoor onderhevig zijn aan kleine uiterlijke verschillen.
 5. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden RuslandReizen niet.

Controle kwaliteit en herstel

 1. RuslandReizen en de drukkerij zullen de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen om te zorgen dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en dat deze vrij zijn van gebreken.
 2. Klant is gehouden de geleverde zaak op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen veertien dagen na aflevering te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort klant te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
 3. Eventuele zichtbare gebreken/tekorten behoren binnen veertien dagen na levering per e-mail of schriftelijk aan RuslandReizen te worden gemeld. RuslandReizen kan verlangen dat de gebrekkige zaak wordt toegestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is. Blijkt de melding naar de opvatting van RuslandReizen gegrond te zijn, dan zal de gebrekkige zaak naar keuze van RuslandReizen worden gerepareerd of vervangen.

Garantie

 1. Indien de te leveren zaak niet voldoet aan de gestelde producteisen, zal RuslandReizen de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan naar keuze van RuslandReizen vervangen of zorg dragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt klant zich reeds nu de te vervangen zaak aan Ruslandreizen te retourneren.
 2. Vanwege het ‘werkende’ karakter (onderhevig aan temperatuur- en vochtverschillen) vallen uiterlijke verschillen binnen redelijkheid niet onder deze garantieregeling.
 3. Nabestellingen (levering na de eerste levering) kunnen onderhevig zijn aan kleur- en afwerkingsverschillen. Binnen redelijkheid vallen deze uiterlijke verschillen niet onder deze garantieregeling.
 4. De te dezen genoemde garantieregeling geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer klant of derden de zaak heeft/hebben aangewend voor doeleinden waarvoor deze niet bestemd is.
 5. Indien ingevolge dit artikel tijdig wordt gereclameerd, blijft klant verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken.
 6. Het in deze algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet de garantieaanspraken van klant uit hoofde van de wet, alles met inachtneming van het in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst bepaalde, daaronder begrepen de aard en de hoedanigheid van hetgeen aan klant is verkocht en geleverd.
 7. Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze non-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is RuslandReizen niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade.

Kosten retourzending bij gebreken/tekorten

 1. De eventueel gemaakte portokosten voor het op verzoek van RuslandReizen terugzenden van de gebrekkige zaak zal RuslandReizen aan klant vergoeden. Indien klant op eigen initiatief zending terugstuurt dan ontvangt klant geen vergoeding van portokosten, tenzij anders overeengekomen.
 2. Andere kosten dan portokosten zullen door RuslandReizen niet worden vergoed, tenzij anders overeengekomen.
 3. RuslandReizen heeft het recht een zaak die zonder zijn toestemming en zonder betaling van portokosten wordt geretourneerd te weigeren.
 4. Wanneer RuslandReizen oordeelt dat een melding over een gebrek/tekort ongegrond is, en RuslandReizen heeft verzocht de zaak toe te sturen, zal RuslandReizen deze zaak op kosten van RuslandReizen aan klant retourneren.
 5. Wanneer klant een naar eigen oordeel gebrekkige zaak zonder toestemming en/of aanwijzing van RuslandReizen retourneert en RuslandReizen oordeelt dat de melding over het tekort niet gegrond is, is RuslandReizen gerechtigd de kosten van retournering van de zaak aan klant bij klant in rekening te brengen.

Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op klant over op het moment waarop deze aan klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door klant aan te wijzen derde worden gebracht.